Algemene Voorwaarden

1.   Definities

1.1 Bijlesinlelystad: Bijlesinlelystad staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71560041.

1.2Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Bijlesinlelystad een overeenkomst sluit in de regel: ouders/verzorgers van de deelnemer of de deelnemer zelf.

1.3 Cursist: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke voor de diensten van Bijlesinlelystad wordt ingeschreven (cursist en contractant kunnen hetzelfde zijn).

1.4 Docent: diegene die namens Bijlesinlelystad de bijlessen en/of huiswerkbegeleiding en/of examentraining en/of cursussen verzorgt.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Bijlesinlelystad en Contractant tot      stand komt.

1.6 Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt schriftelijk of langs elektronische weg                            (bijlesinlelystad@gmail.com) tot stand en bevestigd door ondertekening van opdrachtbevestiging en bevestigd hiermee ook akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Bijlesinlelystad.

1.7 Tarieven: dit zijn de prijzen die vermeld staan op de website (www.bijlesinlelystad.nl) op het moment van totstandkoming van de overeenkomst voor diverse door Bijlesinlelystad aangeboden diensten. Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW.

1.8 De duur van de overeenkomst: Contractant kan ten alle tijden de overeenkomst wijzigen of opzeggen. De                    overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden            opgezegd.

2. Algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Bijlesinlelystad en Contractant, tenzij          hier onderling schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

2.2 Door inschrijving geeft Contractant aan de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2.3 Mocht een of meerdere van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden gewijzigd worden, dan blijven de overige                 bepalingen van toepassing.

2.4 Indien in een casus een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet volledig duidelijkheid en oplossing verschaffen,               dient in de geest van deze Algemene Voorwaarden gehandeld te worden.

2.5 Indien een casus door geen enkel artikel in de Algemene Voorwaarden gedekt wordt, dient in de geest van deze                    Algemene Voorwaarden gehandeld te worden.

2.6 Mocht Bijlesinlelystad in een gegeven situatie kiezen voor een minder strikte benadering van een onderdeel van de               Algemene Voorwaarden, dan leidt dit niet tot de verplichting tot dezelfde houding in andere gevallen of tot verlies van          het recht de Algemene Voorwaarden strikt toe te passen.


3. Start bijles/huiswerkbegeleiding/examentraining/cursus

3.1 Wanneer de opdrachtbevestiging via de website of per mail bevestigd is, zal Bijlesinlelystad de inschrijving voltooien.

3.2 De afgenomen dienst start vanaf het moment dat Contractant de bevestigingsmail heeft ontvangen en kan de                      cursist op de afgesproken dag(en) en tijd starten. 


4. Eigendommen van Bijlesinlelystad

4.1 Alle door Bijlesinlelystad geleverde (les)materialen, plandocumenten, huiswerkopdrachten e.d. blijven auteursrechtelijk         eigendom van Bijlesinlelystad en dienen na afloop van de bijlessen onaangetast aan Bijlesinlelystad geretourneerd te           worden.

4.1.1 Wordt door de cliënt schade aangebracht aan de door Bijlesinlelystad in leen afgegeven voorwerpen, dan is                        Bijlesinlelystad gerechtigd deze schade te verhalen op Contractant.

4.2 Vermenigvuldiging en verspreiding van de in 4.1 genoemde materialen is alleen toegestaan wanneer Bijlesinlelystad             hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen                   commercieel belang dient.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor de begeleiding en alles wat daar bij komt kijken is Bijlesinlelystad volledig afhankelijk van de medewerking van de cursist. Als de cursist niet meewerkt (niet deelneemt aan de bijlessen/huiswerkbegeleiding, niet maken van (huiswerkopdrachten) is Bijlesinlelystad is Bijlesinlelystad niet verantwoordelijk als de cursist tegenvallende resultaten behaald.

5.2 Bijlesinlelystad zal redelijkerwijs zijn uiterste best doen zich in te zetten voor de deelnemer binnen het afgesproken dienstenpakket.

5.3 Bijlesinlelystad biedt geen garanties voor te behalen (studie)resultaten of tegenvallende (studie)resultaten.

5.4 Bijlesinlelystad is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist tijdens het bezoek aan Bijlesinlelystad


6. Omgangsregels

6.1 De cursist houdt zich aan de algemeen geldende omgangsregels van Bijlesinlelystad

6.2 De cursist kan geweigerd worden van bijlessen en of huiswerkbegeleiding indien er sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de cursist met alcohol of drugs gesignaleerd wordt. Dit is ter beoordeling van Bijlesinlelystad.

6.3 In bovengenoemde gevallen worden de kosten van het afgenomen dienstenpakket in rekening gebracht bij de Contractant.


7. Financiële afspraken

7.1 Bijlesinlelystad en Contractant bepalen gezamenlijk het minimaal aantal af te nemen (begeleidings)uren. Bijlesinlelystad en Contractant bepalen welke examentraining(en) er wordt afgenomen.

7.1.1 De overeengekomen minimale (begeleidings)uren of examentraining wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging die de Contractant ontvangt van Bijlesinlelystad.

7.1.2 De minimaal overeengekomen (begeleidings)uren dienen te worden afgenomen.

7.1.3 Indien de overeengekomen (begeleidings)uren door onvoorziene omstandigheden niet wordt gehaald, kunnen deze uren eenmalig in overleg met Bijlesinlelystad in de daarop volgende vier weken worden afgenomen.

7.1.4 Indien deze uren niet in de daarop volgende vier weken ingehaald worden, dan vervalt deze afspraak. 

7.1.5 Er vindt geen restitutie plaats indien er begeleidings(uren) , conform afgesproken in 7.1 zijn komen te vervallen.

7.2 De Contractant is aan Bijlesinlelystad het tarief voor de door de cursist gevolgde dienst verschuldigd.

7.2.1 De Contractant voldoet het verschuldigde tarief voor de gevolgde dienst direct na het (begeleidings)uur. De Contractant ontvangt hiervoor een factuur en eventueel een betalingsbewijs.

7.2.2 Bij het volgen van een examentraining betaalt de Contractant 50% direct na de eerste examentraining en 50% na de laatste examentraining. De Contractant ontvangt hiervoor een factuur en eventueel een betalingsbewijs.

7.3 De tarieven zijn op dit moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.Bijlesinlelystad.nl vermelde prijzen voor de diverse door Bijlesinlelystad aangeboden diensten. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW.


8. Vakanties en feestdagen

8.1 Gedurende de schoolvakanties kan de bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining tijdelijk gestopt worden. 

8.1.1 In overleg met Bijlesinlelystad kan besloten worden dat de bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining wordt gecontinueerd.


9. Overige afspraken

9.1  Bijlesinlelystad heeft ten alle tijden het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de overeengekomen overeenkomst is de meest recente versie van toepassing. Op reeds afgesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden als de meest recente. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.


10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bijlesinlelystad betrokken is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Partijen zullen pas beroep op een rechter doen indien zij zich tezamen tot het uiterste ingespannen hebben onderling tot een oplossing te komen en deze uitgebleven is.